روند در ورزش

روند در ورزش

کلاس های عملی سریکلاس های عملی سری


این کلاس ها مربیان جدید را به سمت عملی بودن مربی شخصی آموزش می دهد. چیزهایی که فقط می توانید از خواندن یک کتاب یاد بگیرند.


روند آموزش شخصی - این کلاس شامل Bootcamps، گروه آموزش گروهی، چالش های کاهش وزن، کلاس های مامان و من، کار با سالمندان و تجهیزات محبوب (چتربله ها، حلقه ها، تخته های تعادل، سیستم تعلیق و غیره) را پوشش می دهد.